เกี่ยวกับเรา

บริษัท รักษาความปลอดภัย บางกอก ซีเคียวริตี้ (บีเอสไอ) จำกัด


ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2551 ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) โดยกลุ่มลงทุนที่มีประสบการณ์บริหารงานให้กับบริษัท รักษาความปลอดภัยระดับแนวหน้าหรือระดับนานาชาติมากว่า 15 ปี

โดยดำเนินธุรกิจให้บริการจัดหาเจ้าหน้าที่บุคลากรรักษาความปลอดภัยให้เหมาะสมกับองค์กร หน่วยงานต่างๆ เพื่อปกป้องทรัพย์สินรวมถึงงานอำนวยการและงานชำนาญการต่างๆ แก่ลูกค้าที่มีความประสงค์จะให้บริษัทฯ ที่มีความชำนาญการด้านรักษาความปลอดภัยมาจัดการแทน เพื่อแบ่งเบาภาระความยุ่งยากในการจัดการ รวมถึงต้นทุนต่างๆ เช่น ค่าสวัสดิการพนักงาน ค่าชดเชย เป็นต้น โดยทั้งหมดบริษัทฯผู้รับจ้างจะรับผิดชอบแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยมิต้องจ่ายค่าชดเชยใดๆให้กับพนักงานหรือบริษัทผู้รับจ้างแต่อย่างใด

บริษัท รักษาความปลอดภัย บางกอก ซีเคียวริตี้ (บีเอสไอ) จำกัด ยึดมั่นในหลักการที่ว่า ทำธุรกิจอย่างโปร่งใส ถูกกฎหมาย เป็นธรรมกับลูกค้า เป็นธรรมกับพนักงาน โดยมั่นใจว่า มาตรการควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยของบริษัทมีคุณภาพ และได้มาตรฐาน และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกำกับธุรกิจรักษาความปลอดภัย พุทธศักราช 2558

โดยพนักงานรักษาความปลอดภัยทุกคนต้องผ่านการอบรมหลักสูตรรักษาความปลอดภัยตามที่นายทะเบียนกำหนด บริษัทให้การสนับสนุนลูกค้า ในด้านต่างๆ เช่น สนับสนุนด้านอุปกรณ์ การประสานงาน การวางมาตรการร่วม การประชุมหารือประจำเดือน การอบรม เน้นประสิทธิภาพของงาน บริษัทฯมั่นใจว่าคุณภาพและประสิทธิภาพของงานในการจัดการของบริษัทได้มาตรฐานอย่างมืออาชีพ

 


พนักงานรักษาความปลอดภัยทุกคนต้องผ่านการฝึกอบหลักสูตร 40 ชั่วโมงที่ได้รับการรับรองจากนายทะเบียนสำนักงานงานตำรวจแห่งชาติภายใต้ พระราชบัญญัติ กำกับธุรกิจรักษาความปลอดภัย พุทธศักราช 2558

ซึ่งบริษัทได้การรับรองและจัดตั้งชื่อ สถานฝึกอบรมบางกอก ซีเคียวริตี้ (บีเอสไอ) โดยหลักสูตรการฝึกอบรมรักษาความปลอดภัยประกอบด้วย

- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจรักษาความปลอดภัย
- การฝึกภาคสนาม
- กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความภัย
- การดับเพลิงเบื้องต้น
- การรักษาความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน
- การเขียนรายงาน
- การจัดการจราจร
- หลักการใช้กำลัง
- การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
- การติดต่อสื่อสาร
- การเตรียมพร้อมกรณีเหตุฉุกเฉิน


- การศึกษาเป็นไปตาม พ.ร.บ. ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558
- ชาย 20 - 55 ปี สูง 160 ขึ้นไป
- หญิง 18 - 50 ปี สูง 155 ขึ้นไป
- สายตาดี หูดี
- รูปร่างดี แข็งแรง กระฉับกระเฉง และสุขภาพดี
- ผ่านการตรวจประวัติอาชญากรรมจากกองทะเบียนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตาม พ.ร.บ. ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558

- ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรรักษาความปลอดภัยและได้รับใบรับรอง ธภ.๑๒
- ผ่านการคัดเลือกว่ามีความสามารถในด้านการรักษาความปลอดภัย
- ได้รับใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยจากนายทะเบียน (ธภ.๗)


บริษัท รักษาความปลอดภัย บางกอก ซีเคียวริตี้ (บีเอสไอ) จำกัด กำหนดเป็นนโยบายอย่างชัดเจน ต้องปฏิบัติอย่างเป็นธรรมกับพนักงานในด้านค่าจ้างและสวัสดิการ

- เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดหรือมากกว่า
- เงินเบิกล่วงหน้า 4 ครั้ง / ครั้งละ 700 บาท โดยไม่คิดดอกเบี้ยสำหรับพนักงานใหม่
- เงินเบิกล่วงหน้าพิเศษเดือนละไม่เกิน 2,000 บาทโดยไม่คิดดอกเบี้ย