บริษัท รักษาความปลอดภัย บางกอก ซีเคียวริตี้ (บีเอสไอ) จำกัด

บริการจัดหาเจ้าหน้าที่บุคลากรรักษาความปลอดภัยให้เหมาะสมกับองค์กร หน่วยงานต่างๆ เพื่อปกป้องทรัพย์สินรวมถึงงานอำนวยการและงานชำนาญการต่างๆ แก่ลูกค้ ที่มีความประสงค์จะให้บริษัทฯ ที่มีความชำนาญการด้านรักษาความปลอดภัยมาจัดการแทน เพื่อแบ่งเบาภาระความยุ่งยากในการจัดการ รวมถึงต้นทุนต่างๆ เช่น ค่าสวัสดิการพนักงาน ค่าชดเชย เป็นต้น โดยทั้งหมดบริษัทฯผู้รับจ้างจะรับผิดชอบแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยมิต้องจ่ายค่าชดเชยใดๆให้กับพนักงานหรือบริษัทผู้รับจ้างแต่อย่างใด

บริษัท รักษาความปลอดภัย บางกอก ซีเคียวริตี้ (บีเอสไอ) จำกัด ยึดมั่นในหลักการที่ว่า ทำธุรกิจอย่างโปร่งใส ถูกกฎหมาย เป็นธรรมกับลูกค้า เป็นธรรมกับพนักงาน โดยมั่นใจว่า มาตรการควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยของบริษัทมีคุณภาพ และได้มาตรฐาน และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกำกับธุรกิจรักษาความปลอดภัย พุทธศักราช 2558

โดยพนักงานรักษาความปลอดภัยทุกคนต้องผ่านการอบรมหลักสูตรรักษาความปลอดภัยตามที่นายทะเบียนกำหนด บริษัทให้การสนับสนุนลูกค้า ในด้านต่างๆ เช่น สนับสนุนด้านอุปกรณ์ การประสานงาน การวางมาตรการร่วม การประชุมหารือประจำเดือน การอบรม เน้นประสิทธิภาพของงาน บริษัทฯมั่นใจว่าคุณภาพและประสิทธิภาพของงานในการจัดการของบริษัทได้มาตรฐานอย่างมืออาชีพ